سخن شهردار

در دهه‌های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت شهرنشینی رو به افزایش نهاده و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی را حاکم کرده که سرفصل همه آن‌ها، جایگزینی مفهوم شهروندی به‌جای شهرنشینی است. در شهرهای پیشرفته امروز، همه افراد جامعه خود را سهیم و شریک در مدیریت شهر می‌دانند و به نوعی در مسیر توسعه شهر تلاش ...

 

مسئول واحد : محمد نقی منوچهری

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد : برزو عقیلی 

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد: خانم منوچهر

میزان تحصیلات :

پست الکترونیک :

شماره تماس:

 

مسئول واحد : خانم عزیزی 

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد : یاور مهدی عظیمی 

شماره تماس :

 

مسئول واحد : سید مهران حسینی 

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد : سید کریم رضایی 

میزان تحصیلات:

پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم:

شماره فکس :

 

مسئول واحد : عبدالحسین تیموری 

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد : بهروز کوه نشین 

میزان تحصیلات:

پست الکترونیک:

شماره تماس:

 

مسئول واحد : نقی مازندرانی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد : مهندس رضا روشناسان 

میزان تحصیلات :

شماره تماس :

 

مسئول واحد : عبدالله رشتی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد : ابوالقاسم رشتی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

 

مسئول واحد : رسول فیروزیان

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

زیر مجموعه ها

برو بالا

Template Design:Dima Group